voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Adri Stam Juwelier zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Adri Stam Juwelier bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Adri Stam Juwelier tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1

Alle aanbiedingen van Adri Stam Juwelier zijn vrijblijvend en Adri Stam Juwelier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Tevens is het Adri Stam Juwelier nadrukkelijk toegestaan een gedane bestelling niet te leveren danwel eenzijdig ongedaan te maken indien sprake is van een typefout / invoerfout inzake prijzen en artikelen op deze website. Adri Stam juwelier is echter gehouden betalingen door de klant gedaan tijdens een bestelling welke door Adri Stam juwelier ongedaan wordt gemaakt te restitueren met opgaaf van reden. Voorgaande is ook van toepassing op artikelen die door wat voor reden dan ook niet meer zijn te leveren danwel te bestellen.

2.2

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Adri Stam Juwelier. Adri Stam Juwelier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Adri Stam Juwelier dit mee binnen vijf (5) werdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3

Producten welke specifiek voor de afnemer worden besteld en niet op onze site als zodanig zijn vermeld, worden aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1

Betaling dient te geschieden door online dan wel per vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na factuur- of opdrachtdatum.

3.2

Bij vooruitbetaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Adri Stam Juwelier

3.3

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Adri Stam Juwelier bent u een bedrag van twintig euro (€ 20,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Adri Stam Juwelier haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Adri Stam Juwelier om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Adri Stam Juwelier gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Adri Stam Juwelier

Artikel 4. Levering

4.1

De door Adri Stam Juwelier opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel
de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2

Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Adri Stam Juwelier In geval van annulering van de opdracht door afnemer zullen, wanneer het pakket reeds naar de afnemer is verstuurd en niet door hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer. Indien het pakket nog niet is verzonden is de annulering van de bestelling kosteloos, tenzij artikel 2.3 van toepassing is.

4.3

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Adri Stam Juwelier verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Adri Stam Juwelier daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.

6.2

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Adri Stam Juwelier de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde exclusief eventuele verzendkosten daarvan te restitueren.

6.3

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Adri Stam Juwelier te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat
de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Adri Stam Juwelier, dan wel tussen Adri Stam Juwelier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Adri Stam Juwelier, is Adri Stam Juwelier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Adri Stam Juwelier

Artikel 8. Overmacht

8.1

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Adri Stam Juwelier ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Adri Stam Juwelier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Adri Stam Juwelier en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Adri Stam Juwelier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Adri Stam Juwelier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.2

Adri Stam Juwelier is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.